Klauzula

Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, skar šo līgumu, šī līguma grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu, tiks izšķirts Latvijas Pastāvīgajā šķīrējtiesā, reģistrācijas numurs 50003935841, Rīgā, latviešu valodā, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu, pielietojot rakstveida procesu, viena šķīrējtiesneša sastāvā, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

Любой спор, разногласие или требование, вытекающиие из договора, которые затрагивают настоящий договор, его изменение, нарушение, прекращение, окончание, действительность, законность или толкование, подлежат разрешению в Латвийском Постоянном третейском суде, регистрационный номер 50003935841, в Латвийской Республике, городе Рига, на латышском языке, в соответствии с регламентом этого третейского суда, с применением письменного процесса, в составе одного третейского судьи, с применением законодательства Латвийской Республики.

Any dispute, disagreement or request arising from this agreement and concerning this agreement, its infringement, termination or invalidity, shall be settled in the Latvian Permanent Arbitration Court, registration No 50003935841, in accordance with the rules of this arbitration court by one arbitrator in the Latvian language, using the written procedure. Legal venue shall be Riga, Latvia if not otherwise agreed by the parties. This Agreement shall be governed by, construed and interpreted in accordance with substantive Latvian Law.

* Šķīrējtiesas klauzulas paraugtekstam ir tikai ieteikuma raksturs