Šķīrējtiesas procesa izdevumi

Cenu kalkulators

Aizpildiet aprēķina formu
un uzziniet tiesvedības maksu...

Prasības summa* Tiesvedības maksa Šķīrējtiesneša honorārs, ja strīdu izskata
viens šķīrējtiesnesis trīs šķīrējtiesneši
Līdz 1500 EUR 10% no summas, bet ne mazāk, kā 70 EUR 70 EUR 70 EUR
No 1501 EUR līdz 7000 EUR 140 EUR + 2% no summas, kas pārsniedz 1500 EUR 140 EUR 100 EUR
No 7001 EUR līdz 30 000 EUR 220 EUR + 1% no summas, kas pārsniedz 7000 EUR 220 EUR 150 EUR
No 30 001 EUR līdz 150 000 EUR 450 EUR + 0,8% no summas, kas pārsniedz 30 0000 EUR 500 EUR 300 EUR
No 150 001 EUR līdz 700 000 EUR 1000 EUR + 0,3% no summas, kas pārsniedz 150 000 EUR 900 EUR 500 EUR
No 700 001 EUR līdz 1 500 000 EUR 2200 EUR + 0,2% no summas, kas pārsniedz 700 000 EUR 1300 EUR 700 EUR
Virs 1 500 001 EUR 3500 EUR + 0,1% no summas, kas pārsniedz 1 500 000 EUR 2200 EUR 1100 EUR
Nemantiskās prasības 250 EUR 250 EUR 150 EUR

*Prasības summa ir:

 1. prasības par naudas piedziņu - piedzenamā summa,
 2. prasības par mantas izprasīšanu - izprasāmās mantas vērtība,
 3. prasības par nomas un īres līguma pirmstermiņa izbeigšanu - maksājumu kopsumma par atlikušo līguma darbības laiku, bet ne vairāk kā par trim gadiem,
 4. prasības par darījuma izbeigšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu - apstrīdēta darījuma summa,
 5. prasības par īpašuma tiesībām uz nekustamo mantu - tās vērtība, bet ne mazāka par kadastrālo vērtību,
 6. prasības, kas sastāv no vairākiem patstāvīgiem mantiskiem prasījumiem - visu prasījumu kopsumma.

Pusei, kura vēlas, lai šķīrējtiesas sēde tiktu protokolēta, jāsamaksā atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem 70 EUR apmērā. Atlīdzība noteikta par vienu šķīrējtiesas sēdi, kuras ilgums ir līdz divām stundām. Ja šķīrējtiesas sēde ilgst ilgāk par divām stundā, atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem nosakāma pēc likmes 20 EUR stundā un iemaksājama papildus.

Atlīdzība par tulka un eksperta pakalpojumiem nosakāma pēc piestādītās tāmes.

Pusei, kura vēlas, lai uz šķīrējtiesas sēdi tiktu uzaicināti liecinieki vai speciālisti, jāsamaksā izdevumi 10 EUR apmērā par katras personas uzaicināšanu.

Šķīrējtiesneša ceļa un uzturēšanās izdevumu apmēru nosaka, vadoties pēc šķīrējtiesneša iesniegtā aprēķina un to pamatojošiem dokumentiem.

Par dokumentu un lietas materiālu kopiju izgatavošanu jāmaksā 0,50 EUR par vienu lappusi.

Šķīrējtiesneša ceļa un uzturēšanās izdevumu apmēru nosaka, pamatojoties uz šķīrējtiesneša aprēķinu un tam pievienotajiem pamatojošajiem dokumentiem.

Visi šķīrējtiesas procesa izdevumi ir norādīti bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

Rekvizīti šķīrējtiesas procesa izdevumi samaksai:

 • Saņēmējs:biedrība “Latvijas Pastāvīgās šķīrējtiesas dibinātājs”
 • Reģistrācijas Nr.40008232928
 • Banka: AS “Swedbank”
 • Konta Nr.LV92HABA0551039660012
 • SWIFT kods:HABALV22